PRIVATLIVSPOLITIK

 

Privatlivspolitik for

Charlotte Tobberup Psykologpraksis

Kontaktoplysninger:

Psykolog Charlotte Tobberup

Autoriseret psykolog, Cand. psych.

Specialist i psykopatologi og klinisk psykologi

Supervisor på specialistniveau

Bispegade 15, 2

6100 Haderslev

CVR: 27 48 58 12

Ydernr. 75 53 62

Telefonnr.: 74520036

Mail: charlotte@tobberuppsykologpraksis.dk

Website: www.charlottetobberup.dk

 1. Dataansvar

I forbindelse med psykologisk behandling af dig som klient er jeg som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger behandles og anvendes i min virksomhed, Charlotte Tobberup Psykologpraksis.

Data indsamles jf. Psykologlovens § 14:

 • 14. Autoriserede psykologer skal føre ordnede optegnelser over deres virksomhed.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst 5 år.
Stk. 3. Den, om hvis personlige forhold der er udarbejdet optegnelser efter stk. 1, har ret til aktindsigt i optegnelserne.
Stk. 4. Retten til aktindsigt kan dog begrænses i det omfang, hvor partens interesse i aktindsigt findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.
Stk. 5. Afslag på en anmodning om aktindsigt vedrørende en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet kan påklages til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Uden for sundhedsvæsenet kan et afslag på en anmodning om aktindsigt påklages til den myndighed, som er klageinstans i forhold til den autoriserede psykologs virksomhedsområde i øvrigt i den sag, begæringen om aktindsigt vedrører.
Stk. 6. Børne- og socialministeren fastsætter efter indstilling fra Psykolognævnet og efter indhentet udtalelse fra sundhedsministeren, for så vidt angår psykologers ordnede optegnelser inden for sundhedsvæsenet, nærmere regler om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

 1. Typer af oplysninger

Charlotte Tobberup psykologpraksis indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig i det omfang det er relevant for netop dig og din behandling. Udover de oplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtages oplysninger om dig fra andre, f.eks. din læge, sundhedssikring og kommune. Oplysningerne kan anvendes til brug for din behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

 Almindelige personoplysninger, herunder:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
 • Derudover registrering af oplysninger til brug for afregningsformål. De oplysninger der er registreret om dig til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalinger og for revision.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger, testresultater, seksuelle, politiske, filosofiske og religiøse forhold, race eller etnisk oprindelse noteres og gemmes i det omfang det er relevant for din behandling.

Jeg kontrollerer, at de personoplysninger, jeg indhenter og behandler om dig ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger for at opdatere dine persondata løbende. For at sikre at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse om relevante ændringer i dine data.

Jeg sammenstiller ikke dine data med data fra sociale medier.

 1. Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles til personlig rådgivning og behandling vedrørende psykologiske forhold. Retsgrundlaget for klinikkens behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i databeskyttelsesforordningen. Klinikkens behandling af dine personoplysninger sker (delvist) på baggrund af interesse-afvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er nødvendige for at kunne rådgive og behandle dig angående psykologiske forhold.

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse, vurdering og behandling af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Administration af din relation til praksis, fx afregningsformål
 • Administration af journalpligten jf. reglerne i psykologloven
 1. Sikkerhed

I forbindelse med ovenstående indhentning og håndtering af data er du som klient sikret at dette sker i henhold til enhver tid gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger.
 • Hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Alle fysisk registrerede data opbevares i tidsperioden for opgavernes udførelse hos Charlotte Tobberup Psykologpraksis i aflåst arkivskab på aflåst kontor i Charlotte Tobberup Psykologpraksis. Fysiske dokumenter låses inde, når kontoret forlades.

 1. Frivillighed og samtykke

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Du afgiver dine personoplysninger frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger, men konsekvensen af ikke at give personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke kan undersøge, vurdere og behandle dig.

 1. Videregivelse af personoplysninger kan ske til følgende modtagere:

Videregivelse af personoplysninger sker som udgangspunkt kun med dit samtykke.

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger kunne blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer samt ved medlemskab af sygesikringen Danmark til deres afregningsportal.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives relevante oplysninger til forsikringsselskaber.
 • Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. din kommune, region eller af et forsikringsselskab, vil oplysninger om behandlingen blive videregivet til den der skal betale. Der videregives kun oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.
 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger.
 • Skattemyndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger.
 • Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af betalingsforpligtelser.
 • Databehandlere i Charlotte Tobberup Psykologpraksis på grundlag af databehandleraftaler.
 • Udveksling af personfølsomme data sker via krypteret datakommunikation og ved brug af postvæsenet.
 1. Lovgrundlag for behandling af personoplysninger er:
 • Ved behandling af person- og personfølsomme oplysninger i forbindelse med psykologisk udredning og behandling, er retsgrundlaget Psykologloven (se ovenfor) med tilhørende bekendtgørelser, samt sundhedsloven, serviceloven og straffeloven.
 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med betaling, er retsgrundlaget for min registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
 • Statistik. Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af juli 2016
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 1. Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 9. Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos Charlotte Tobberup Psykologpraksis databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Databehandlere er p.t.: EG ClinicCare, Danastar, Powerhosting og We.care.

 1. Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe der er behov for at varetage de ovenfor angivne formål. I henhold til Journalføringsbekendtgørelsen § 15 har jeg dog pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Din journal bliver således slettet 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Dog kan der opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregning, bogføring og revision.

 1. Brug og sletning af cookies

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer, tablet eller smartphone for at kunne genkende den. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugerens anvendelse af websitet. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Charlotte Tobberup Psykologpraksis bruger cookies til at indsamle oplysninger om: Hvor ofte du besøger hjemmesiden, hvilke sider på hjemmesiden du har besøgt, hvilken browsertype og version du anvender, hvilken skærmopløsning du har samt hvilken enhed (computer, tablet eller smartphone) du anvender til at se hjemmesiden. Cookien udløber efter 1 år.

Formålet med brugen af cookies, er at gøre hjemmesiden for Charlotte Tobberup Psykologpraksis mere brugervenlig.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra Charlotte Tobberup Psykologpraksis’s hjemmeside, kan du under ”internetindstillinger” i din browser vælge avancerede indstillinger og tilføje dette domæne over websites, du vil blokere cookies fra. Se endvidere: http//minecookies.org/cookiehandtering

 12.Dine lovmæssige rettigheder

Indsigtsret

  • Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig.
  • Du har ret til aktindsigt i patientjournalen jf. Psykologlovens § 14.
  • I tilfælde af ønske om aktindsigt jf. § 14 stk. 3 udleveres journalen i printet udgave personligt til dig.
  • Du skal være opmærksom på, at Psykolog Charlotte Tobberup jf. Psykologloven $14 stk. 4 har ret til at begrænse aktindsigten under visse afgørende hensyn.

Ret til at få foretaget rettelser, sletning og begrænsning i persondata

  • Ifølge lovgivningen (“bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser”) må jeg ikke slette oplysninger i din klientjournal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
 • Din journal bliver slettet 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Dog kan der opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
 • Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregning, bogføring og revision. .

 Andre oplysninger:

  • For oplysninger, der ikke er omfattet af klientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du skal i givet fald henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes eller slettes.
  • I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage, og jeg ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne.
  • Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som de er indhentet til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
  • Du kan anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener min behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, jeg ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at min behandling skal begrænses, må jeg fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 Ret til dataportabilitet

 • Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for i forbindelse med din brug af hjemmesiden. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Ret til indsigelse mod behandling af persondata
  Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af oplysninger om dig.
 • Ret til at få information om nye formål med persondata
  • Hvis jeg ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som jeg tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden jeg viderebehandler oplysningerne til det andet formål.
 •  Ret til at trække dit samtykke tilbage
  • Hvis min behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage.
 • Databrud
  • Ved databrud gøres de berørte samt Datatilsynet opmærksom på databruddet inden for 72 timer.

13.Kontakt

Såfremt du har spørgsmål eller andet vedr. min håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte mig.

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til Charlotte Tobberup Psykologpraksis. Kontaktoplysninger finder du øverst i denne privatlivspolitik.

Ved anmodning om adgang til oplysninger om dig, retning eller sletning, eller indsigelse mod databehandling i Charlotte Tobberup Psykologpraksis, undersøger jeg om det er muligt at imødekomme dit ønske. Du henvendelse vil blive besvaret snarest, og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.

Du har ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, hvis du ikke finder svaret fra Charlotte Tobberup Psykologpraksis tilfredsstillende.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Kontaktoplysninger: www.stps.dk

Tilsyn med personoplysninger varetages af Datatilsynet.

Kontaktoplysninger: www.datatilsynet.dk